Biskupská konzistoř
Adresa: Dómské náměstí, čp. 9d

Byla vystavěna v letech 1736-41 pro diecézní kněžský seminář barokním stavitelem Octavio Broggiem. Biskupský seminář byl otevřen již roku 1738. Úpravy proběhly po roce 1788, kdy na místo semináře byla zřízena biskupská konzistoř. Druhé patro bylo přistavěno až r.1880. V nástavci se nachází socha sv.Jana Nepomuckého a nad vchodem je umístěn znak pátého litoměřického biskupa Mořice Adolfa Karla, vévody ze Sachsen-Zeitz. Zatím poslední oprava konzistoře, prováděná firmou Pyrus s.r.o. z Ústí nad Labem, proběhla v roce 1995 dle návrhu ing.arch. Jarmily Antošové a ing.arch. Petra Macka. Opravy kamenických prvků včetně portálu prováděli restauratéři ak. sochař Čestmír Mudruňka a ak.arch. Jan Staněk. Dnes je budova využita pro potřeby kapitulní konzistoře.

Biskupská rezidence
Adresa: Máchova ulice, čp. 1d

Byla vystavěna na místě původních budov kapituly z 11. století podle plánů Giulio Broggia v letech 1683-1701 jako dvoupatrová, čelem k řece. Nachází se zde i kaple sv.Vavřince a malby F.Kučery a Ch.Tietze. V přízemí je umístěna velká knihovna, vybudovaná z největší části koncem 18. století za biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna. V patře se nachází trůnní sál s nádhernou nástropní malbou. Dnes je objekt sídlem litoměřického biskupa

Bývalá jezuitská rezidence
Adresa: Jezuitská 20, čp. 1

Původně zde stával dvůr šlechtice Hroznaty, který byl roku 1219 součástí sídliště zvaného Nová Hora nad Labem. Dvůr poté připadl klášteru v Teplé a řádu německých rytířů. Roku 1257 už byl majetkem křížovníků s červenou hvězdou, kteří tu zřídili špitál. Ten od roku 1421 náležel městu. V roce 1549 byl nahrazen latinskou kolejí, kde učil i M.Pavel Stránský. Roku 1631 se zde usadili jezuité a spojili budovu se sousedními měšťanskými domy a vybudovali si tzv. rezidenci. Východní křídlo stavěl Octavio Broggio v roce 1738. Křídlo jižní bylo postaveno r.1770 v pozdně barokním slohu. Jezuitský řád byl roku 1773 zrušen a v budově byla v l.1775-1810 zřízena kasárna. Poté sem byl přestěhován kněžský diecézní seminář, jemuž objekt sloužil až do konce 40. let našeho letopočtu

Děkanský kostel Všech svatých
Adresa: Mírové náměstí

Poprvé je připomínán v roce 1235. Jsou zde nejstarší známé části zdiva v Litoměřicích - několik zazděných oken ze 13. století. Před polovinou 14. století byl součástí městského opevnění. Z této doby pochází i gotická věž vysoká cca 54 m, poprvé připomínaná v r. 1341, která byla upravena v letech 1501-17 mistrem Jiříkem z Plzně. Její zděný ochoz se čtyřmi nárožními věžičkami je až z r.1584. Věžní hodiny pocházejí z roku 1554. Pozoruhodná stanová střecha kostela vznikla až roku 1570 za vedení mistra Valentina Schneidera. V roce 1612 byla stavba prodloužena po dnešní průčelí. Giulio Broggio obnovil koncem 17. století kapli sv.Barbory a postavil kapli sv.Rocha. Jeho syn Octavio provedl barokizaci této gotické stavby v l.1718-19. Sochařské a štukatérské práce prováděli Franz (František) Tollinger a Petr Antonius Bianchi. Hlavní oltář postavil syn O.Broggia - Antonio (* 1718), zřejmě podle návrhů svého otce. Pozoruhodným obrazem zde je "Kristus na hoře Olivetské" od tzv. Litoměřického mistra z poč. 16. století. U jižní stěny kostela je socha P.Marie s Ježíškem z r. 1680 na paměť morové epidemie. Kolem kostela býval až do r. 1790 hřbitov. Přímo v kostele jsou mimo jiné pohřbeni stavitelé Giulio a Octavio Broggiovi.

Galerie výtvarného umění
Adresa: Michalská 7, čp. 29

Tato budova stojí na místě dvou až tří menších, původně gotických domů. V roce 1569 byla renesančně přestavěna pravděpodobně stavitelem italského původu Ambrožem Ballim, což dosvědčuje letopočet na sgrafitem pokryté východní stěně nádvoří. Štukované průčelí bylo znovu opraveno kolem roku 1730 ve tvarech vrcholného baroka. Toto dílo provedl nejspíše stavitel Octavio Broggio.

Kostel sv.Václava
Adresa: Václavské náměstí

Historie kostela sahá až do roku 1363, kdy je poprvé připomínán. Gotická stavba však byla během třicetileté války poničena. V letech 1714-16 dalo město na tomto místě postavit nový kostel jako dík za odvrácení moru. Barokně jej vystavěl Octavio Broggio. Sochařské práce jsou dílem Franze Tollingera a štukatérské R. Bolla. V průčelí se nachází socha sv.Václava, českého knížete a patrona českého národa. Nad sochou je štukový městský znak.

Kostel sv.Vojtěcha
Adresa: Vojtěšská ulice

V místech staré osady Zásada, připomínané již r. 1057, byl vystavěn kostel sv.Vojtěcha, poprvé zmiňovaný k roku1363. V letech 1703-08 jej barokně přestavěl Octavio Broggio, patrně dle staršího návrhu svého otce Giulia z roku 1689. Na místě původní dřevěné byla vystavěna r.1774 nová věžovitá zvonice, kde jsou, stejně jako na přilehlém bývalém hřbitově, renesanční a empirové náhrobky

Dům u pěti pannen
Mírové náměstí 10, čp. 18

Měšťanský dům, v jehož průjezdu je kamenný záklenek barokního portálu ze 17. století. V roce 1671 se majitelem tohoto objektu stal barokní stavitel italského původu Giulio Broggio, který byl od roku 1673 litoměřickým měšťanem. Průčelí objektu pochází z 2. poloviny 19. století.

Tyršův most

První, 575m dlouhý a 4m široký dřevěný most přes řeku Labe byl dokončen 16.října 1452. Materiál ke stavbě se dovážel z nedaleké Mostné hory. Každý rok musel být most před příchodem ledů rozebírán. První kamenný pilíř začal stavět Ambrož Balli 26.7.1574 a postupně v l.1687-1711 přibývaly další pod vedením Giulia a Octavia Broggiů. V letech 1712-44 na něm bylo vztyčeno 14 soch světců od různých autorů. Most se však částečně zřítil při povodni dne 24.3.1814.